Публічний договір-оферта про надання послуг знавчання в сфері IT

м. Кропивницький                                                                               Договір діє з 27 березня 2018 р.

 

 

 

Данна публічна оферта про надання послуг з навчання в сфері IT (надалі - оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб і являє собою публічну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю “ІВН Девелоперс”, в особі Генерального директора Бондаренко Романа Анатолійовича, яке діє на підставі Статуту, надалі іменується як «Виконавець», укласти договір про надання послуг з навчання в сфері IT (надалі - Договір), на вказанних нижче умовах:

 

Загальні положення

Акцептом данної Оферти є оплата стороною (надалі – Замовник) послуг з навчання, в порядку, передбаченому в пункті 4 цього Договору.

Виконуючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому виді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

Приймаючи данну Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що умови Договору не обежують його законні права та інтереси. Текст цього Договору розміщений у вільному доступі в мережі інтерент за наступним посиланням: https://academy.evnedev.com/offer.

Далі за текстом Виконавець і Замовник разом іменуються як “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”.

 1. Предмет договору

  1. За умовами Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з навчання у сфері ІТ (надалі – послуги, навчання), а Замовник зобов’язується здійснювати оплату таких послуг на умовах, визначених Договором.
  2. Послуги за Договором включають:
   1. надання Замовнику доступу до теоретичних та практичних навчальних матеріалів за обраним напрямком, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній системі за посиланням: http://academy.evnedev.com (надалі – Сервіс);
   2. надання через Сервіс Замовнику домашніх завдань, та їх перевірка  із залученням практикуючих спеціалістів та досвідчених професіоналів у сфері ІТ;
 2. Порядок та умови

  1. Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом забезпечення можливості використання Замовником розміщених на Сервісі навчальних матеріалів протягом всього строку навчання за Договором.
  2. Для використання розміщених на Сервісі навчальних матеріалів Замовник має ідентифікуватись через клієнтський веб-інтерфейс за посиланням:          http://academy.evnedev.com , використовуючи власні логін та пароль до Сервісу, отриманий під час реєстрації, після чого Виконавець має підключити Замовнику можливість використання навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, протягом 1 (однієї) години з моменту здійснення оплати послуг на умовах, визначенних Договором.
  3. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Замовника до навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, з будь-яких технічних або інших причин, не пов’язаних з роботою самого Сервісу. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі Сервісу, Виконавець повинен забезпечити їх виправлення в найкоротший можливий для таких недоліків термін.
  4. Всі навчальні матеріали, до яких надається доступ Замовнику за Договором, є об’єктами права інтелектуальної власності Виконавця. Виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти, створені Замовником під час отримання послуг з навчання, належать Виконавцю. Замовник не має права копіювати або в інший спосіб відчужувати зазначені об’єкти права інтелектуальної власності, а також передавати свої логін та пароль від Сервісу третім особам, і зобов’язується отримувати зазначені Договором послуги самостійно.
  5. Строк надання послуг за Договором від моменту оплати до проходження повного курсу, але не більше одного календарного року.
  6. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі після отримання Замовником доступу до інформаційно-телекомунікайної системи http://academy.evnedev.com  без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання послуг.
  7. Виконавець надсилає Замовнику сертифікат про завершення навчання за напрямком, визначеним Договором, у випадку, якщо на момент завершення надання послуг Замовник успішно виконає та завантажить на Сервіс не менше 80% (вісімдесяти) домашніх завдань.
 3. Ціна договору та порядок оплати

  1. Загальна ціна Договору відповідає вартості послуг Виконавця з навчання Замовника за обраний курс за Договором. Актуальні ціни вказані на сторінці курсу перед оплатою.
  2. Замовник має здійснити оплату послуг за Договором у безготівковій формі шляхом переказу грошової суми в розмірі вартості послуг на поточний рахунок Виконавця за допомогою системи платежів LiqPay.
  3. Зобов’язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в Договорі.
  4. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не підлягають поверненню у випадку розірвання Договору, а також в разі відмови Замовника від подальшого надання йому послуг.
 4. Ціна договору та порядок оплати

  1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це призвело до порушення прав та інтересів іншої Сторони. Сторона звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, які така Сторона не могла передбачити та упередити. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є офіційний документ, виданий уповноваженим державним органом.
  2. Замовник несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором по відношенню до прав інтелектуальної власності Виконавця та зобов’язується, у випадку такого порушення, повністю відшкодувати Виконавцю завдані таким порушенням прямі та непрямі збитки.
 5. Строк договору

  1. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, що визначається Договором.
  2. Розірвання Договору не передбачено.
 6. Інші умови

  1. Замовник шляхом підписання Договору надає свою повну та безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних Виконавцем з метою надання послуг за Договором.
  2. Замовник, акцептуючи Договір, декларує, що на момент акцептування він (вона) володіє достатньою цивільною дієздатністю для самостійного набуття своїми діями прав та обов’язків, визначених Договором.
  3. У випадку зміни банківських або інших реквізитів Виконавця, електронне повідомлення про зміну таких реквізитів, надіслане Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в Договорі, є достатньою та належною підставою для Сторін використовувати для виконання умов Договору саме такі змінені реквізити.
 7. Інформація сторін та банківські реквізити

Замовник:

 

 

Адреса електронної пошти:__________________

Номер телефону: _____________

Виконавець:

ТОВ «ІВН ДЕВЕЛОПЕРС»

25006, Україна, Кіровоград,

вул.Слави, буд.21

Тел.: + 380 522 35 11 39

Р/с 26009052918126

в ПАТ КБ ПриватБанк

МФО 323583

ЄДРПОУ 40761061

Платник єдиного податку 5%

Ген. Директор ТОВ “ІВН ДЕВЕЛОПЕРС”

 

_____________________ Бондаренко Р.А.

                М.П.